Super-Elastic     Heat-Activated     NiTi Reverse Curve     NiTi Spring

HEAT-ACTIVATED NiTi ARCH WIRES

ROUND (2 PIECES PER PACK)

Upper (Maxillary)

Size
Code
0.012
W341-12U
0.014
W341-14U
0.016
W341-16U
0.018
W341-18U
0.020
W341-20U

Lower (Mandibular)

Size
Code
0.012
W341-12L
0.014
W341-14L
0.016
W341-16L
0.018
W341-18L
0.020
W341-20L

£2 per pack

RECTANGLE (2 PIECES PER PACK)

Upper (Maxillary)

Size
Code
0.016x0.016"
W341-1616U
0.016x0.022"
W341-1622U
0.017x0.022"
W341-1722U
0.017x0.025"
W341-1725U
0.018x0.022"
W341-1822U
0.018x0.025"
W341-1825U
0.019x0.025"
W341-1925U
0.021x0.025"
W341-2125U

Lower (Mandibular)

Size
Code
0.016x0.016"
W341-1616L
0.016x0.022"
W341-1622L
0.017x0.022"
W341-1722L
0.017x0.025"
W341-1725L
0.018x0.022"
W341-1822L
0.018x0.025"
W341-1825L
0.019x0.025"
W341-1925L
0.021x0.025"
W341-2125L

£2.50 per pack